En introduktion till att skriva SQL-frågor för användning i kursen Webbserverprogrammering.

Innan du börjar

SQL skrivs som frågor (querys). SQL frågor skrivs ofta med VERSALER för kommandon och gemener för parametrar. Detta är dock inget krav då MySQL inte gör en skillnad på stora och små bokstäver (förutom i vissa fall, typ databasnamn).

En databas

För att använda en databas behöver den först skapas (om den nu inte finns) och sedan väljas. För att skriva en query som skapar en databas skriver du:

CREATE DATABASE my_database;

Om du arbetat med tidigare instruktioner från det avsnittet, har du kanske en databas kallad webbserver. I så fall kan du använda den med USE.

USE webbserver;

Skärmdump av MySQL-klienten

Tabeller

En SQL databas innehåller i sin tur en eller flera tabeller.

För att skapa en tabell i databasen så används CREATE kommandot men för att skapa en table så behöver vi ange minst ett fält för databasen. Vi passar även på att specificera teckenkodningen som utf8mb4 (vilket är det “vanliga” utf-8).

CREATE TABLE tabellnamn (id INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT, PRIMARY KEY(id))
ENGINE = innodb
DEFAULT CHARSET = utf8mb4;

Inspektera tabellen med DESCRIBE.

DESCRIBE tabellnamn;

+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type     | Null | Key | Default | Extra     |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id  | int unsigned | NO  | PRI | NULL  | auto_increment |
+-------+--------------+------+-----+---------+----------------+
1 row in set (0.00 sec)

Datatyper

I tabellen ovan ser vi att id är av typen int unsigned. Detta betyder att det är ett heltal (int) som inte kan vara negativt (unsigned).

I MySQL finns det ett antal olika datatyper. Här är några vanliga:

 • int - ett heltal
 • varchar(0) - en sträng, max 255 tecken
 • text - en längre sträng
 • date - ett datum
 • datetime - ett datum och tid
 • timestamp - ett datum och tid

Auto increment

I tabellen ovan ser vi att id har auto_increment som extra. Detta betyder att varje gång vi lägger till en ny rad i tabellen så kommer id att öka med ett. Detta är ett sätt att skapa ett unikt id för varje rad i tabellen.